شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1393 سالنامه های آماری استان اردبیل سالنامه های آماری استان آذربایجان شرقی سالنامه های آماری استان هرمزگان
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1392 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی گزیده نتایج سرشماری نقاط روستایی سال 1390 بهای فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور
سالنامه های آماری استان چهارمحال و بختیاری سالنامه های آماری استان گیلان سالنامه های آماری استان مرکزی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1391
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1395 شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1394 سالنامه های آماری استان خراسان شمالی سالنامه های آماری استان سمنان
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1396